25.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028»

 25 квітня 2018 року

 

Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться

25 квітня 2018  року о 14 год.00 хв. за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10 в приміщенні актового залу (3-й поверх).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів - 13 год.00 хв.,

час закінчення реєстрації – 13 год. 45 хв.

Місцем реєстрації акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства –

19 квітня 2018 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1 Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2 Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

3 Звіт Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік.

4 Розгляд звіту й висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду

5 Звіт Наглядової pади  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6 Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2017 pік.

7 Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2017 pік.

8 Затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.

9 Затвердження Бюджету підприємства  на 2018 pік.

10 Затвердження кошторису Наглядової ради на 2018 рік.

11 Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2017 року.

12 Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2018 року.

13 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2018 року.

14 Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

15 Обрання членів Ревізійної комісії.

16 Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

17 Обрання членів Наглядової ради.

18 Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

 Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028»,

 призначених на 25 квітня 2018 року:

 Питання № 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі:Голова лічильної комісії  – Ковтун Надія Геннадіївна.Члени лічильної комісії – Бойко Анжела Олександрівна,  Борозняк Ганна Володимирівна. Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 25.04.2018 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Питання № 2: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи (додаток № 1 ):·   доповіді – до 10 хвилин;·   виступи – до 5 хвилин;·   голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос», крім кумулятивного голосування (при кумулятивному голосуванні - загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обирається);·   підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;·   оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;·   за  рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

Питання № 3: Звіт Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік.

Проект рішення:   

Звіт  Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік прийняти до відома.

Визнати роботу Правління задовільною.

Питання № 4:  Розгляд звіту й висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2017 рік (додаток № 2).

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту за результатами 2017 року (додаток № 3).

Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.

 

Питання № 5:  Звіт Наглядової pади  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р (додаток № 4).

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання № 6:  Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2017 pік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства за 2017 рік (додаток № 5).

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (додаток № 6).

Питання № 7:  Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2017 pік.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в розмірі 341,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

17,0 тис.грн (5 % прибутку) на формування Резервного фонду Товариства;

150,0 тис.грн на виплату дивідендів за 2017 рік акціонерам Товариства;

174,0 тис.грн на відтворення основних виробничих фондів Товариства.

Питання № 8:  Затвердження розміру дивідендів за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити розмір дивідендів за 2017 pік на загальну суму 150,0 тис.грн.

Питання № 9:  Затвердження Бюджету підприємства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет підприємства на 2018 рік (додаток № 7).

Питання № 10:  Затвердження кошторису Наглядової ради на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2018 рік (додаток № 8).

Питання № 11: Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2017 року.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2017 року:

  • договір фінансового лізингу з ТОВ «АСТРА ЛІЗИНГ» № 070717/ФЛ-287 від 07.07.2017 р. на суму 2993,4 тис. грн, на придбання сміттєвоза з боковим завантаженням «Влів Медіум Б 18-18 MАN TGM250», 2017 року випуску;
  • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК №1 на загальну суму 3438,4 тис. грн;
  • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 4269,9 тис. грн;

 

Питання № 12:  Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2018 р.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018р.:

  • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4736,5 тис. грн;
  • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 6 на загальну суму 3236,9 тис. грн;
  • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5054,9 тис. грн;
  • договори з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку нафтопродуктів на загальну суму 2850,0 тис.грн.

 

Питання № 13:  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2018 року

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018, ринкова вартість майна або  послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:

  • угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
  • договори на придбання дизельного палива;
  • інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства;

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів.

Питання № 14:  Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії 29.12.2018 р., для подальшої її діяльності до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити повноваження з 25.04.2018 р. Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання № 15:  Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

Питання № 16:  Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 29.12.2018 р., для подальшої її діяльності  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити з 25.04.2018 р. повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради – Дикого Анатолія Павловича, члена наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Клочко Марини Петрівни.

Питання № 17:  Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

Питання № 18: Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового  договору з головою Наглядової ради Товариства, обраним річними загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р.

Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правовий договір з  головою Наглядової ради Товариства.

 

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним депозитарієм України станом на «15» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає 2051514 штук.

Акціонери мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів (до 17.04.2018)  письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу (три особи) та Ревізійної комісії (дві особи). Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028»

за 2017 рік, тисяч гривень:

 Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

 Запаси

Сума дебіторської заборгованості

Грошові кошти та їх еквіваленти

 Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Чистий прибуток(збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.) Чисельність працівників на кінець періоду

10933

7141

-

355

3229

12

7917

522

416

2600

341

2088720

-

 

-

 

61

10626

7995

-

325

1481

570

7767

522

843

2016

1048

2088720

-

 

-

 

67

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками № 1-8,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Мерзлякова Наталія Федорівна. Довідки за телефоном: 04563-6-22-11. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.katp1028.in.ua.

 

З повагою,

Голова правління ПрАТ «КАТП-1028»                                                                        Півторак О.В

22.03.2018 р.