15.03.2019

Повідомлення

Про проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» 18 квітня 2019 року

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 18 квітня 2019 року о 14 год.00 хв. за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10 в приміщенні актового залу (3-й поверх).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів - 13 год.00 хв., час закінчення реєстрації – 13 год. 45 хв.

Місцем реєстрації акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства – 14 квітня 2019 року станом на 24 год.00 хв.

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 

1 Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2 Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

3 Звіт Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2018 pік.

4 Розгляд висновків зовнішнього аудиту й звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду

5 Звіт Наглядової pади  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6 Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2018 pік.

7 Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2018 pік.

8 Затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

9 Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства  на 2019 pік.

10 Затвердження кошторису Наглядової ради на 2019 рік.

11 Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2018 року.

12 Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2019 року.

13 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2019 року.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028», призначених на 18 квітня 2019 року:

 

Питання № 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі:Голова лічильної комісії 

– Бойко Анжела Олександрівна.Члени лічильної комісії

– Квашук Альона Миколаївна,  Борозняк Ганна Володимирівна.

Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 18.04.2019 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Питання № 2: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи (додаток № 1 ):·  

 • доповіді – до 10 хвилин;·  
 • виступи – до 5 хвилин;·  
 • голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;·  
 • підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;·  
 • оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;·  
 • за  рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

Питання № 3: Звіт Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2018 pік

Проект рішення:

Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2018 pік прийняти до відома.

Визнати роботу Правління задовільною.

Питання № 4:  Розгляд висновків зовнішнього аудиту й звіту Ревізійної комісії  за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2018 рік (додаток № 2).

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту за результатами 2018 року (додаток № 3).

Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.

Питання № 5:  Звіт Наглядової pади  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 р (додаток № 4).

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання № 6:  Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2018 pік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства за 2018 рік (додаток № 5).

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додаток № 6).

Питання № 7:  Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2018 pік.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в розмірі 1786,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

89,3 тис.грн (5 % прибутку) на формування Резервного фонду Товариства;

275,0 тис.грн на виплату дивідендів за 2018 рік акціонерам Товариства;

1421,7 тис.грн на відтворення основних виробничих фондів Товариства.

Питання № 8:  Затвердження розміру дивідендів за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити розмір дивідендів за 2018 pік на загальну суму 275,0 тис.грн.

Питання № 9: Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства на 2019 рік (додаток № 7).

Затвердити Фінансовий план Товариства на 2019 рік (додаток № 8).

Питання № 10:  Затвердження кошторису Наглядової ради на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2019 рік (додаток № 9).

Питання № 11: Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2018 року.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2018 року:

 • договір фінансового лізингу з ТОВ «АСТРА ЛІЗИНГ» № 250918/ФЛ-332 від 25.09.2018 р. на суму 2055,3 тис.грн на  придбання сміттєвоза СБМ-302/2 із боковим завантаженням на шасі МАЗ-4381N2 Євро5.
 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4406,69 тис. грн;
 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 6 на загальну суму 3189,11 тис. грн;
 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 4870,92 тис. грн;
 • договори з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку нафтопродуктів на загальну суму 3720,5 тис.грн.

Питання № 12:  Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2019 р.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2019 р.:

 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4747,2 тис. грн;
 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 6 на загальну суму 3401,03 тис. грн;
 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5167,2 тис. грн;
 • договори з ТОВ «Альянс Холдінг» на поставку нафтопродуктів на загальну суму 4400,0 тис.грн;
 • договір з ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС» на поставку пального на суму 3663,0 тис.грн.

Питання № 13:  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2019 року

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2019, ринкова вартість майна або  послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:

 • угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
 • договори на придбання дизельного палива;
 • інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства;

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів.

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним депозитарієм України станом на «06» березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає 2051514 штук.

Ви маєте право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 28.03.2019) вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного.

Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028»

за 2018 рік, тисяч гривень:

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

 Запаси

Сума дебіторської заборгованості

Грошові кошти та їх еквіваленти

 Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Чистий прибуток(збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.)

Чисельність працівників на кінець періоду

13083

9989

-

434

1459

502

9486

522

203

3394

1786

2088720

-

 

-

63

10933

7141

-

355

3229

12

7917

522

416

2600

341

2088720

-

 

-

61

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками № 1-9, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Мерзлякова Наталія Федорівна. Довідки за телефоном: 04563-6-22-11. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація: www.katp1028.in.ua.

 

З повагою,

Голова правління

ПрАТ «КАТП-1028»                                                                                             Вакурова І.П.

14.11.2018

Шановні мешканці м. Біла Церква!

 

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов, а саме - снігопадом, та враховуючи виниклі затори на дорогах міста Біла Церква,  ПрАТ «КАТП-1028» інформує про можливе затримання вивезення побутових відходів.

 

02.10.2018
 
02.10.2018 р. відбулось відкрите обговорення тарифу на послугу ПрАТ "КАТП-1028" з захоронення побутових відходів на планований період, з протоколом відкритого обговорення можна ознайомитись за посиланням:

Ещё статьи...