25.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028»

 25 квітня 2018 року

 

Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться

25 квітня 2018  року о 14 год.00 хв. за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10 в приміщенні актового залу (3-й поверх).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів - 13 год.00 хв.,

час закінчення реєстрації – 13 год. 45 хв.

Місцем реєстрації акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства –

19 квітня 2018 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1 Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2 Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

3 Звіт Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік.

4 Розгляд звіту й висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду

5 Звіт Наглядової pади  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6 Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2017 pік.

7 Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2017 pік.

8 Затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.

9 Затвердження Бюджету підприємства  на 2018 pік.

10 Затвердження кошторису Наглядової ради на 2018 рік.

11 Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2017 року.

12 Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2018 року.

13 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2018 року.

14 Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

15 Обрання членів Ревізійної комісії.

16 Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

17 Обрання членів Наглядової ради.

18 Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

 Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028»,

 призначених на 25 квітня 2018 року:

 Питання № 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі:Голова лічильної комісії  – Ковтун Надія Геннадіївна.Члени лічильної комісії – Бойко Анжела Олександрівна,  Борозняк Ганна Володимирівна. Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 25.04.2018 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Питання № 2: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи (додаток № 1 ):·   доповіді – до 10 хвилин;·   виступи – до 5 хвилин;·   голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос», крім кумулятивного голосування (при кумулятивному голосуванні - загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обирається);·   підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;·   оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;·   за  рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

Питання № 3: Звіт Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік.

Проект рішення:   

Звіт  Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік прийняти до відома.

Визнати роботу Правління задовільною.

Питання № 4:  Розгляд звіту й висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2017 рік (додаток № 2).

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту за результатами 2017 року (додаток № 3).

Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.

 

Питання № 5:  Звіт Наглядової pади  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р (додаток № 4).

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання № 6:  Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2017 pік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства за 2017 рік (додаток № 5).

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (додаток № 6).

Питання № 7:  Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2017 pік.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в розмірі 341,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

17,0 тис.грн (5 % прибутку) на формування Резервного фонду Товариства;

150,0 тис.грн на виплату дивідендів за 2017 рік акціонерам Товариства;

174,0 тис.грн на відтворення основних виробничих фондів Товариства.

Питання № 8:  Затвердження розміру дивідендів за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити розмір дивідендів за 2017 pік на загальну суму 150,0 тис.грн.

Питання № 9:  Затвердження Бюджету підприємства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет підприємства на 2018 рік (додаток № 7).

Питання № 10:  Затвердження кошторису Наглядової ради на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2018 рік (додаток № 8).

Питання № 11: Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2017 року.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2017 року:

 • договір фінансового лізингу з ТОВ «АСТРА ЛІЗИНГ» № 070717/ФЛ-287 від 07.07.2017 р. на суму 2993,4 тис. грн, на придбання сміттєвоза з боковим завантаженням «Влів Медіум Б 18-18 MАN TGM250», 2017 року випуску;
 • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК №1 на загальну суму 3438,4 тис. грн;
 • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 4269,9 тис. грн;

 

Питання № 12:  Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2018 р.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018р.:

 • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4736,5 тис. грн;
 • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 6 на загальну суму 3236,9 тис. грн;
 • договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5054,9 тис. грн;
 • договори з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку нафтопродуктів на загальну суму 2850,0 тис.грн.

 

Питання № 13:  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2018 року

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018, ринкова вартість майна або  послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:

 • угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
 • договори на придбання дизельного палива;
 • інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства;

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів.

Питання № 14:  Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії 29.12.2018 р., для подальшої її діяльності до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити повноваження з 25.04.2018 р. Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання № 15:  Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

Питання № 16:  Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 29.12.2018 р., для подальшої її діяльності  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити з 25.04.2018 р. повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради – Дикого Анатолія Павловича, члена наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Клочко Марини Петрівни.

Питання № 17:  Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

Питання № 18: Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового  договору з головою Наглядової ради Товариства, обраним річними загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р.

Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правовий договір з  головою Наглядової ради Товариства.

 

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним депозитарієм України станом на «15» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає 2051514 штук.

Акціонери мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів (до 17.04.2018)  письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу (три особи) та Ревізійної комісії (дві особи). Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028»

за 2017 рік, тисяч гривень:

 Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

 Запаси

Сума дебіторської заборгованості

Грошові кошти та їх еквіваленти

 Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Чистий прибуток(збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.) Чисельність працівників на кінець періоду

10933

7141

-

355

3229

12

7917

522

416

2600

341

2088720

-

 

-

 

61

10626

7995

-

325

1481

570

7767

522

843

2016

1048

2088720

-

 

-

 

67

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками № 1-8,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Мерзлякова Наталія Федорівна. Довідки за телефоном: 04563-6-22-11. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.katp1028.in.ua.

 

З повагою,

Голова правління ПрАТ «КАТП-1028»                                                                        Півторак О.В

22.03.2018 р.

03.03.2018

 

Шановні мешканці м. Біла Церква!

 

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов, а саме безперервними сильними снігопадами, та з метою попередження виникнення ускладнень дорожнього руху та аварійних ситуацій, ПрАТ «КАТП-1028» інформує про можливе затримання вивезення побутових відходів у важкодоступних для роботи автотехніки місцях .

 

Голова правління                                                        О.В. Півторак

12.12.2017 р.

 

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства від 30.07.2012 № 390,

постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866 додоводимо до споживачів інформацію

щодо тарифів на послуги з захоронення побутових відходів

 

Відповідно до вимог постанов НКРЕКП від 27.04.2017 р. №№ 601, 602  ПрАТ «КАТП-1028» виконано розрахунки тарифів на 2018 рік та подано на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Діючі тарифи на послугу з захоронення побутових відходів були встановлені рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» від 09.09.2014 р. № 332 та введені в дію з 01.10.2014 р. Відповідно до Постанови НКРЕКП № 467 від 04.04.2017 р. (набрання чинності 23.08.2017 р.), 07 вересня 2017 р. ПрАТ «КАТП-1028» отримало Ліцензію на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (постанова НКРЕКП від 07.09.2017р. № 1086).

 

Перегляд тарифів на послуги зумовлений вимогами чинного законодавства, значним зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, електроенергії, води та водовідведення,  збільшенням ставок податків та зборів, підвищенням рівня прожиткового мінімуму. Метою перегляду тарифів є приведення  діючих тарифів до економічно обґрунтованих витрат.

 

Пропозиції ПрАТ «КАТП-1028»  щодо проектних тарифів на захоронення побутових відходів на 2018 рік:

 

Послуги з захоронення побутових відходів

Діючі тарифи

Проектні тарифи

%%

грн / т з ПДВ

грн/м3 з ПДВ

грн / т з ПДВ

грн/м3 з ПДВ

Населення :

 

 

 

 

за 1 т

за 1 м3

мешканці багатоквартирних будинків

70,32

11,52

126,38

14,88

79,7

29,2

мешканці одноквартирних будинків  з присадибною ділянкою

70,32

11,52

126,38

23,76

79,7

106,2

Бюджетні організації

73,50

12,00

126,38

17,40

71,9

45,0

Інші споживачі

95,90

15,72

126,38

17,40

31,8

10,7

 

Примітки: в розрахунках застосовувались показники середньої щільності твердих побутових відходів, які утворюються:

- у житлових багатоквартирних будинках – 118 кг/м3;

- у житлових одноквартирних будинках з присадибною ділянкою – 188 кг/м3;

- на підприємствах, установах і організаціях – 138 кг/м3

відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Біла Церква» від 28.11.2017 р. № 445.

 

Структура тарифу на послугу з захоронення побутових відходів на 2018 рік:

 

Стаття витрат

Сума в рік, грн без ПДВ

Заробітна плата з нарахуваннями

732,41

Амортизація

225,23

Паливно-мастильні матеріали

1 335,99

Поточний ремонт основних засобів

423,05

Витрати по упорядкуванню екологічно-технічного стану

633,67

Електроенергія

17,11

Матеріали (гусениці, шини, акумулятори)

143,22

Страхування спец.техніки та водіїв

5,64

Витрати по охороні праці (спецодяг)

20,24

Всього прямих витрат

3 536,56

Розподілені загальновиробничі витрати

571,86

Податки

1 190,83

Накладні витрати

482,74

Усього витрат повної собівартості

5 781,99

Собівартість захоронення 1т

105,32

ПДВ 20 %

21,06

Тариф на захоронення 1т, грн з ПДВ

126,38

 

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 14 календарних днів з дня повідомлення

споживачів щодо наміру встановлення тарифів, тобто до 27.12.2017 р. за адресою ПрАТ «КАТП-1028»: вул. Мережна, 10, м. Біла Церква, Київська область, 09109; тел./факс: (04563) 6-20-24.

 

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у відкритому обговоренні щодо встановлення тарифів на послугу з захоронення побутових відходів та затвердження проекту інвестиційної програми ПрАТ «КАТП-1028» у сфері захоронення побутових відходів на 2018 рік, яке відбудеться  28 грудня 2017 р. о 14:00 год. в актовому залі ПрАТ «КАТП-1028» за адресою: вул.. Мережна,10, м. Біла Церква; тел.: 6-20-24.

В.о.голови правління           

ПрАТ «КАТП-1028»                                                                        Півторак О.В.

12.12.2017 р.

12.12.2017 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту Інвестиційної програми

Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»

у сфері захоронення побутових відходів на 2018 рік.

 

Розробник: Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028».

 

Обгрунтування: Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» займається санітарною очисткою міста та проводить захоронення твердих побутових відходів на міському полігоні побутових відходів, який розташований за адресою вул. Сухоярська, 10 б, м. Біла Церква, Київська область.

 

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» із внесеними змінами  згідно із законом № 1540-VIII від 22.09.2016 р., встановлення тарифів на захоронення побутових відходів для підприємств, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об’єктів з потужністю перероблення та захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік відноситься до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

 

Отже, діяльність ПрАТ «КАТП-1028» у сфері надання послуг із захоронення побутових відходів підпадає під дію вищезазначених законів. Відповідно до Постанови НКРЕКП № 467 від 04.04.2017 р. (набрання чинності 23.08.2017 р.), 07 вересня 2017 р. ПрАТ «КАТП-1028» отримало Ліцензію на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (постанова НКРЕКП від 07.09.2017р. № 1086).

 

Діючі тарифи на захоронення ТПВ були введені в дію з 01 жовтня 2014 року рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 р. № 332 та, згідно чинного законодавства, повинні встановлюватися НКРЕКП. 

 

На дотримання вимог Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів від 25.05.2017 р. № 706, з метою визначення обґрунтованості запланованих витрат у структурі інвестиційної складової тарифу, ПрАТ «КАТП-1028» розробило проект інвестиційної програми у сфері захоронення побутових відходів на 2018 рік. Заходи інвестиційної програми - встановлення частини огорожі на полігоні,  спрямовані на забезпечення виконання вимог, передбачених в Ліцензійних умовах (пп.10 п.4.2 Постанови НКРЕКП  від 04.04.2017 р. № 467). Вартість заходів інвестиційної програми становить 98, 43 тис.грн без ПДВ. Впровадження заходів планується за рахунок амортизаційних відрахувань, закладених у тариф на захоронення побутових відходів відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.04.17 р. № 601 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів». 

 

Пропозиції та зауваження до проекту інвестиційної програми приймаються у письмовій формі до 27.12.2017 р. за адресою ПрАТ «КАТП-1028»: вул. Мережна, 10, м. Біла Церква, Київська область, 09109; телефон/факс: (04563) 6-20-24.

 

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у відкритому обговоренні щодо встановлення тарифів на послугу з захоронення побутових відходів та затвердження проекту інвестиційної програми ПрАТ «КАТП-1028» у сфері захоронення побутових відходів на 2018 рік, яке відбудеться  28 грудня 2017 р. о 14:00 год. в актовому залі ПрАТ «КАТП-1028» за адресою: вул. Мережна,10.

 

В.о.голови правління                                                                       Півторак О.В.

 

12.12.2017 р.

 

 

04.12.2017

 

ІНФОРМАЦІЯ

Про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення (збирання та перевезення) побутових відходів, що надаються ПрАТ «КАТП-1028»

Керуючись п.2.5 «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комуналь-них послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 ПрАТ„КАТП-1028” доводить до відома споживачів інформацію про намір  здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів.

  1. Загальний розмір тарифів на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів та їх структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість)  зазначені в таблицях 2-6, що додаються.

      Тарифи на послугу з захоронення твердих побутових відходів поки що залишаються без змін та встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанови НКРЕКП від 27.04.2017 № 601 Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів № 602 Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів).

  2. Періодичність надання послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів:

Послуги із збирання та перевезення твердих побутових відходів :

- від комунальних, відомчих багатоквартирних будинків, ЖБК, ОСББ та ТВК — щоденно. Збирання здійснюється контейнерним методом.

- від житлових будинків з присадибними ділянками — за графіком згідно договорів.

- від організацій, установ та підприємств - за графіком згідно договорів.

    Послуги з перевезення рідких відходів - надання послуги на протязі трьох днів з дня подання споживачем замовлення.

Послуги із  вивезення великогабаритних  побутових відходів з території приватного сектору - по графіку.

  3. Обґрунтування причин зміни тарифів:

    3.1. Діючі тарифи на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів встановлювалися відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 р.  № 332 та  були введені в дію з 1 жовтня 2014 року. У зв’язку із значним зростанням вартості складових тарифів, в 2017 році  немає коштів на розвиток матеріальної бази виробництва послуг. Так, порівняно з 2014 роком, вартість стисненого  газу зросла на 67,7 %, вартість дизельного пального на 52,1 %, ціни на автомобільні моторні мастила зросли на 25,8 %, на шини - на 62,4 %, акумуляторні батареї - на 132,4%, запасні частини  на 225 %.  Податок на нерухоме майно зріс на 338,4% , ставка земельного податку зросла на 300 %.   Збільшилася вартість електроенергії на 59 %, води та водовідведення  - на 59,1 %,  вартість природного газу для опалення приміщень - на 55,2 %. Розмір мінімальної заробітної плати в 2017 р. збільшився на 162,7%, відповідно зросли й нарахування податків та зборів на заробітну плату (див.табл. 1).

Таблиця 1 Аналіз збільшення вартості по статтям витрат 2014-2017 рр.

Стаття витрат

В діючих тарифах,

грн без ПДВ

В проектних тарифах,

грн без ПДВ

Збільшення, %%

Стаття "ПММ":

-

-

-

вартість стисненого газу

6,65

11,15

167,7

дизельного пального

12,49

19,00

152,1

моторних олив

17,74

22,32

125,8

індустіальних олив

17,45

27,89

159,8

пластичних олив (солідол)

15,37

27,61

179,6

трансмісійних олив

22,94

29,90

130,3

Стаття "Матеріали":

-

-

-

вартість шин 260 х 508

1867,5

3033,35

162,4

295/80 R22,5

3541,7

8131,11

229,6

вартість акумуляторних батарей:

-

-

-

6Ст 140

925,85

2500

270,0

6Ст 190

1398,4

3250

232,4

Поточний ремонт а/транспорта

225000

628498

279,3

Амортизація ОЗ

1254700

1724581

137,4

Фінансові витрати (лізингові платежі)

345400

581689

168,4

Мінімальна з/плата

1218

3200

262,7

Ставка податку на нерухоме майно (грн/м2)

3,65

16,00

438,4

Ставка земельного податку, %

1,0

3,0

300,0

Електроенергія за 1кВт (активна+реактивна)

1,19

1,892

159,0

Вода та водовідведення,  грн/м3

11,15

17,74

159,1

Природній газ для опалення

5225,28

8107,20

155,2

   4. Розмір тарифів на послуги з вивезення (збирання, перевезення) твердих побутових відходів: 

     4.1. Для мешканців багатоповерхових будинків:

Назва послуги

Діючі тарифи

Проектні тарифи

% підвищення

грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ

Перевезення ТПВ  

не згруповані контейнери

36,66

47,82

30

згруповані

28,50

35,88

26

Збирання ТПВ

не згруповані

5,52

6,18

12

згруповані

4,08

51

Разом:

 

42,18/32,58

54,00/42,06

28,0/29,0

 

Розмір послуги з вивезення та захоронення ТПВ на 1 мешканця в місяць:

 • згідно діючих тарифів становить – 8,23 грн (не згруповані контейнери)/ 6,76 грн (згруповані);
 • згідно проектних тарифів та норм надання послуг, затверджених з 01.01.2018 р. – 10,32 грн (не згруповані контейнери)/ 8,44 грн (згруповані).

Примітка: згруповані контейнера на майданчику – чотири та більше, не згруповані – до трьох контейнерів.

       4.2.  Для мешканців будинків з присадибною ділянкою:

Назва послуги

Діючі тарифи

Проектні тарифи

% підвищення

грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ

Перевезення ТПВ  

не згруповані

36,66

47,82

30

Збирання ТПВ

не згруповані

5,52

6,18

12

Разом:

 

42,18

54,00

28

 Розмір послуги з вивезення та захоронення ТПВ на 1 мешканця в місяць:

 • згідно діючих тарифів становить – 12,44 грн;
 • згідно проектних тарифів та норм надання послуг (затверджених з 01.01.2018 р.) – 15,94 грн.

      4.3.  Для бюджетних установ та організацій:

 

Назва послуги

Діючі тарифи

Проектні тарифи

% підвищення

грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ

Перевезення ТПВ

не згруповані

38,34

50,58

32

згруповані

29,82

37,92

27

Збирання ТПВ

не згруповані

5,76

6,60

15

згруповані

4,20

57

Разом:

 

44,10/34,02

57,18/44,52

30/31

Разом без збирання (контейнер споживача):

 

38,34/29,82

50,58/37,92

32/27

  5.  Розмір тарифів на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів:

Назва послуги

 

Діючі тарифи

Проектні тарифи

% підвищення

грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ

Перевезення ВВ

Приватний сектор

28,62

43,86

30

Збирання ВВ

Приватний сектор

5,52

7,80

12

Разом:

 

42,18

54,00

28

   6.  Розмір тарифів на послуги з перевезення рідких нечистот:

Категорія споживачів

Діючі тарифи

Проектні тарифи

% підвищення

грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ

Мешканці приватного сектору

33,96

84,30

148

Бюджетні установи

37,14

90,60

144

 

Тариф на послуги по злиттю 1м3 рідких відходів в каналізаційні мережі міста застосовується відповідно до діючих  тарифів ТОВ „Білоцерківвода” (згідно затверджених нормативів та тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення по м. Біла Церква, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг).

 

  7.  Для інших суб’єктів господарювання встановлені договірні ціни на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 № 332.

 

Загальний розмір тарифів на послуги з вивезення побутових відходів та їх структура

(планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):

Таблиця 2

Перевезення твердих побутових відходів

Сума в рік, тис.грн

не згруповані до 3-х контейнерів

згруповані: 4 конт.та більше на майданчику

Заробітна плата

2 557,3

1 770,8

786,5

Нарахування на зар.плату 22%

562,6

339,6

223,0

Резерв відпусток

254,7

153,8

100,9

Амортизація

975,5

588,9

386,6

Паливно-мастильні матеріали

3 347,5

2 317,9

1 029,5

Поточний ремонт

514,5

356,2

158,2

Матеріали (шини, акумулятори)

316,9

219,4

97,5

Страхування автомобілів, водіїв

14,1

8,5

5,6

Витрати по охороні праці

81,1

48,9

32,1

Інші прямі витрати

120,7

72,8

47,8

Всього прямих витрат

8 744,7

5 877,0

2 867,7

Загальновиробничі витрати

1 414,0

950,3

463,7

Планова виробнича собівартість

10 158,7

6 827,3

3 331,4

Адмінвитрати

812,7

546,2

266,5

Витрати на збут

381,0

256,0

124,9

Інші операційні  витрати

85,3

57,3

28,0

Фінансові вирати

498,8

301,1

197,7

Всього витрат

11 936,4

7 987,9

3 948,5

Річний об'єм перевезення ТПВ, м3

351 250

212 050

139 200

Повна собівартість перевезення 1м3 ТПВ, грн

33,98

37,67

28,37

Рентабельність:

населення, %

 

6

6

  Таблиця 3

Збирання твердих побутових відходів

Сума в рік, тис.грн

Категорія споживачів

Населення

Бюдженті установи

Заробітна плата

161,4

 

 

Нарахування на зар.плату 22%

35,5

 

 

Резерв відпусток

16,1

 

 

Амортизація

586,9

 

 

Паливно-мастильні  матеріали

145,7

 

 

Поточний ремонт а/м

28,5

 

 

Поточний ремонт контейнерів

104,4

 

 

Матеріали (шини, акумулятори)

6,8

 

 

Страхування водія та а/м

2,4

 

 

Витрати по охороні праці

8,0

 

 

Інші прямі витрати

138,9

 

 

Всього прямих витрат

1234,6

 

 

Загальновиробничі витрати

199,6

 

 

Планова виробнича собівартість послуги

1434,2

 

 

Адмінвитрати

114,7

 

 

Витрати на збут

53,8

 

 

Інші операційні  витрати

12,0

 

 

Всього витрат

1614,8

 

 

Річний об'єм збирання ТПВ ,м3

326850

 

 

 

 

 

 

Повна собівартість збирання 1м3 ТПВ

4,94

4,94

4,94

Рентабельність, %

 

5

12

Прибуток, грн

 

0,21

0,56

Податок на додану вартість, грн

 

1,03

1,10

Тариф на збирання 1м3 ТПВ, грн з ПДВ 

6,18

6,60

 Таблиця 4

Перевезення великогабаритних побутових відходів

Сума в рік,

тис.грн

Категорія споживачів

Населення

Бюджет.орг.

Заробітна плата

131,7

 

 

Нарахування на зар.плату 22%

29,0

 

 

Резерв відпусток

13,1

 

 

Амортизація

0,5

 

 

Паливо

174,4

 

 

Поточний ремонт

16,0

 

 

Матеріали (шини, акумулятори)

14,4

 

 

Страхування автомобілів та водіїв

2,2

 

 

Витрати по охороні праці

9,9

 

 

Всього прямих витрат

391,2

 

 

Загальновиробничі витрати

63,3

 

 

Планова виробнича собівартість послуги

454,4

 

 

Адмінвитрати

36,4

 

 

Витрати на збут

17,0

 

 

Інші операційні  витрати

3,8

 

 

Всього витрат

511,6

 

 

Річний об'єм перевезення в/габаритних ПВ,м3

15392,0

 

 

Повна собівартість перевезення 1м3 відходів

33,24

33,24

33,24

Рентабельність, %

 

10

15

Прибуток, грн

 

3,30

4,96

Податок на додану вартість, грн

 

7,32

7,64

Тариф на перевезення 1м3 великогаб. ПВ, грн з ПДВ

 

43,86

45,84

 Таблиця 5

Збирання великогабаритних побутових відходів

Сума в рік, тис.грн

Населення приватного сектору

Заробітна плата:

3,1

 

Нарахування на зар.плату 22%

0,7

 

Резерв відпусток

0,3

 

Амортизація

10,0

 

Паливно-мастильні матеріали

6,4

 

Поточний ремонт МСК контейнерів

14,0

 

Матеріали (шини, акумулятори)

0,3

 

Страхування а/м та водія

0,03

 

 

 

 

 

 

 

Витрати по охороні праці

0,1

 

Інші прямі витрати

0,4

 

Всього прямих витрат

35,3

 

Загальновиробничі витрати

5,7

 

Планова виробнича собівартість послуги

41,0

 

Адмінвитрати

3,3

 

Витрати на збут

1,5

 

Інші операційні  витрати

0,3

 

Всього витрат

46,1

 

Річний об'єм збирання вел. габаритних ПВ, м3

7788,0

 

Повна собівартість збирання 1м3

5,92

5,92

Рентабельність, %

 

10

Прибуток, грн

 

0,58

Податок на додану вартість, грн

 

1,30

Тариф на збирання 1м3 великогабаритних ПВ, грн з ПДВ

7,80

  Таблиця 6

Вивезення рідких нечистот

Сума в рік,тис.грн

Категорія споживачів

Населення

Бюджетні орг.

Заробітна плата

129,7

 

 

Нарахування на зар.плату 22 %

28,5

 

 

Резерв відпусток

12,9

 

 

Амортизація

5,9

 

 

Паливно-мастильні матеріали

93,7

 

 

Поточний ремонт

14,0

 

 

Матеріали

17,2

 

 

Страхування водія та спец.трансп.

1,2

 

 

Витрати по охороні праці

7,2

 

 

Всього прямих витрат

310,4

 

 

Загальновиробничі витрати

50,2

 

 

Планова виробнича собівартість

360,6

 

 

Адмінвитрати

28,8

 

 

Витрати на збут

13,5

 

 

Інші операційні  витрати

3,0

 

 

Всього витрат

405,9

 

 

Об'єм вивезення рідк.нечистот, м3

6180,00

 

 

Повна собівартість перевезення 1м3 рідк.відх.

65,69

65,69

65,69

Рентабельність, %

 

7%

15%

Прибуток, грн

 

4,56

9,81

ПДВ, грн

 

14,05

15,10

Тариф на перевезення 1м3 рідких відходів, грн з ПДВ

84,30

90,60

 

Метою перегляду тарифів є приведення діючих тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг, відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

 

В результаті зміни тарифів, передбачається підвищення якості надання послуг, ведення активної роботи по розширеному впровадженню роздільного збору побутових відходів, оновлення застарілої спец.техніки та контейнерного парку, поліпшення технічного обслуговування транспорт-них засобів, вирішення проблеми дефіциту робітничих кадрів тощо.

 

Зауваження та пропозиції щодо наміру здійснити зміни тарифів на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів приймаються у письмовій формі до 20.12.2017 р. за адресою:  ПрАТ «КАТП-1028», вул. Мережна,10, м. Біла Церква, 09109, тел./факс: 6-20-24.

 

 

 

З повагою,

 

В.о. голови правління ПрАТ «КАТП-1028»                                    Півторак О.В.

 

04.12.2017 р.

 

 

 

 

 

 

Ещё статьи...