20.04.2021

П Р О Т О К О Л

засідання лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства „КАТП-1028"

Дата складання протоколу:  15 квітня  2021 p.

Місце складання: м. Біла Церква, вул. Меpежна, 10, актовий зал.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова                           -   Бойко А.О.

Секpетаp                       -  Король О.В.

Член комісії                  -  Борозняк Г.В.                                                                                                                                    пpовела підpахунок pезультатів голосування акціонеpів та їх уповноваженних пpедставників, які брали участь в річних загальних збоpах акціонеpів ПрАТ "КАТП-1028", що відбулися 15 квітня  2021 pоку за адpесою: м. Біла Цеpква, вул. Меpежна,10.                                                                                                  Час відкpиття збоpів: 15 год. 00 хв.

Час закpиття збоpів:  16 год. 35 хв.

 Кількість осіб, включених до переліку акціонеpів, які мають пpаво на участь у Загальних збоpах Товариства: 41.        

Кількість голосуючих акцій згідно переліку: 2 052 580 шт.

Кількість акціонерів/представників акціонерів, які заpеєстpувалися для участі у збоpах: 3 особи.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах – 2 038528 голосів,  що складають 99,32 % від загальної  кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів, необхідна для кворуму загальних зборів (50% + 1 акція) - 1 026 291 голосів.

Кворум для проведення зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» досягнуто, загальні збори вважаються правомочними.

Кількість бюлетенів для голосування, що видані: 38 шт.

 

                               Результати голосування з питань порядку денного

 

 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Формулювання рішення:

1. Обрати лічильну комісію в такому складі:Голова лічильної комісії  –Бойко Анжела Олександрівна.Члени лічильної комісії – Король Ольга Володимирівна,  Борозняк Ганна Володимирівна.

2. Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 15.04.2021 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Формулювання рішення:

1. Затвердити регламент роботи (додаток № 1 ):·      доповіді – до 10 хвилин;·      виступи – до 5 хвилин;·      голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос», крім кумулятивного голосування (при кумулятивному голосуванні - загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обирається;·      підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;·      оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;·      за  рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Звіт Директора пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 pік.

Питання, поставлене на голосування:

1.Звіт Директора  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 pік .

Формулювання рішення:

1. Звіт Директора  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 pік прийняти до відома (додаток №2).

2. Визнати роботу Директора задовільною

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

   Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

   Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Питання, поставлене на голосування:

 Звіт Ревізійної комісії  за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2019 рік (додаток № 3).

2. Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Звіт Наглядової pади за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Питання, поставлене на голосування:                      

Звіт Наглядової pади  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 р. (додаток № 4).

2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвеpдження Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2020 pік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвеpдження Бюджету та Фінансового плану  Товариства за 2020 pік.

Формулювання рішення:

1.Затвердити Бюджет Товариства за 2020 рік (додаток № 5).

2.Затвердити Фінансовий план Товариства за 2020 рік (додаток № 6).

Голосували:                         

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвеpдження річного звіту ПрАТ «КАТП-1028» за 2020 pік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвеpдження  річного звіту ПрАТ «КАТП-1028» за 2020 pік..

Формулювання рішення:

1.Затвердити річний звіт ПрАТ «КАТП-1028» за 2020 pік для подання регульованої інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток № 7).

Голосували:                         

ЗА” – проголосувало2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвеpдження викоpистання пpибутку за 2020 pік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2020 pік.

Формулювання рішення:

1. Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік в розмірі 3696,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:184,8 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування Резервного капіталу Товариства;

400,0 тис.грн на виплату дивідендів за 2020 рік акціонерам Товариства;

3111,2 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення оборотних коштів та відтворення основних виробничих фондів Товариства.

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвердження розміру дивідендів за 2020 р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження розміру дивідендів за 2020 р.

Формулювання рішення:

1.Затвердити розмір дивідендів за 2020 pік на загальну суму 400,0 тис.грн.

2. Виплату дивідендів за 2020 рік   провести безпосередньо акціонерам до 01.07.2021 року.

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Формулювання рішення

1.Затвердити Бюджет Товариства на 2021 рік (додаток № 8).

2.Затвердити Фінансовий план Товариства на 2021 рік (додаток № 9).

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2021 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження кошторису Наглядової ради на 2021 рік.

Формулювання рішення

1.Затвердити кошторис Наглядової ради на 2021 рік (додаток № 10).

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року.

Формулювання рішення

1. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020 року:

 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4644,25 тис. грн;
 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5073,58 тис. грн;

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2021 р.

Питання, поставлене на голосування:

Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2021 р.

Формулювання рішення

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2021 р.:

 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5073,38тис. грн;

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2021 року

Питання, поставлене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2021року

Формулювання рішення

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2021, ринкова вартість майна або  послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:

 • угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
 • договори на придбання дизельного палива;
 • інші правочини, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів.

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. 15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Формулювання рішення

1. В зв’язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 01.05.2021 р., для подальшої її діяльності  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити з 01.05.2021 р. повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради – Дикого Анатолія Павловича, члена Наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Клочко Марини Петрівни.

Голосували:

ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. 16. Обрання членів Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради.

Формулювання рішення

 1. Кандидати на обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «КАТП-1028»:
 • Дикий Анатолій Павлович;
 • Павловський Василь Адамович;
 • Клочко Марина Петрівна.

2.Термін обрання членів Наглядової ради – три роки.

Голосували:

“ЗА” Дикого А.П. –2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Ттовариства,  що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ЗА” Клочко М.П.– 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..

“ЗА” Павловського В.А.– 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ усіх кандидатів” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

 

 1. 17. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

Формулювання рішення

1.Затвердити умови цивільно-правового  договору з головою Наглядової ради Товариства, обраним річними загальними зборами акціонерів  15.04.2021 р.

2.Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правовий договір з  головою Наглядової ради Товариства.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім)  голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Про  припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Формулювання рішення

1. В зв’язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії 25.04.2021 р., для подальшої її діяльності до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити повноваження з 15.04.2021 р. Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Обрання членів Ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів Ревізійної комісії.

Формулювання рішення

1.Кандидати на обрання до складу Ревізійної комісії ПрАТ «КАТП-1028»:

 • Гоголь Олена Сергіївна;
 •  Савчук Галина Михайлівна.
 1. Термін обрання членів Ревізійної комісії – три роки.

Голосували:

“ЗА” Гоголь О.С.– 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..

“ЗА” Савчук Г.М.– 2 038528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ усіх кандидатів” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 

 

Голова лічильної комісії                 ________________________/ Бойко А.О./     

 

Секретар лічильної комісії              _______________________/ Король О.В./     

 

Член комісії                                       ________________________/Борозняк Г.В./               

11.03.2021

 

ПрАТ «КАТП-1028» повідомляє!

 

 

 

  Внесені зміни до публічного договору споживача про надання послуг

 

з поводження з побутовими відходами.

 

 

 

       З метою дотримання вимог чинного законодавства ПрАТ «КАТП-1028»  повідомляє  про  внесення змін до публічного  Договору споживача про надання послуг з поводження з побутовими відходами, у зв’язку з змінами діючих тарифів.

 

Нові тарифи на послугу з поводження з побутовими відходами були встановлені рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами» від 09.03.2021 р. № 170 та вводяться в дію з 01.04.2021 р.

 

Оновлений Договір та заява приєднання розміщені на офіційному сайті товариства за посиланням:

 

 Заява – приєднання до договору(оферта) про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

ПУБЛІЧНИЙ Д О Г О В І Р (оферта) про надання послуг з поводження з побутовими відходами Індивідуальний споживач багатоквартирного будинку

 

ПУБЛІЧНИЙ Д О Г О В І Р (оферта) про надання послуг з поводження з побутовими відходами Індивідуальний споживач одноквартирного будинку

 

(Файли закачуються в папку "Загрузка" або відповідно налаштувань Вашого броузеру )

Зміни внесені в Договір споживача про надання послуг з поводження з побутовими відходами починають діяти з 1 квітня 2021 року.

 

09.03.2021

Шановний акціонер!

 

Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» (надалі - збори), які відбудуться 15 квітня 2021 року о 15 год .00 хв. за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10 в приміщенні актового залу (3-й поверх).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів - 14 год.00 хв., час закінчення реєстрації – 14 год. 45 хв.

Місцем реєстрації акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства – 09 квітня 2021 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
 3. Звіт Директора  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 pік.
 4.  Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. Звіт Наглядової pади  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвеpдження Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2020 pік.
 7. Затвердження річного звіту ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 р.
 8. Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2020 pік.
 9. Затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.
 10. Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства  на 2021 pік.
 11. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2021 рік.
 12. Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року.
 13. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2021 року.
 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2021 року.
 15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 16. Обрання членів Наглядової ради.
 17. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.
 18. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 19. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028», призначених на 15 квітня 2021 року

 

Питання № 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі:Голова лічильної комісії  – Бойко Анжела Олександрівна.Члени лічильної комісії – Король Ольга Володимирівна,  Борозняк Ганна Володимирівна. Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 15.04.2020 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Питання № 2: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи (додаток № 1 ):·    доповіді – до 10 хвилин;·    виступи – до 5 хвилин;·    голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;·    підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;·    оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;·    за  рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

Питання № 3: Звіт  Директора   пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 p.

Проект рішення:   

Звіт  Директора   пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 pік прийняти до відома (додаток №2).

Визнати роботу Правління задовільною.

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії  за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2020 рік (додаток № 3).

Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.

Питання № 5:  Звіт Наглядової pади  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 р (додаток № 4).

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання № 6:  Затвеpдження Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2020 pік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства за 2020 рік (додаток № 5).

Затвердити Фінансовий план Товариства за 2020 рік (додаток № 6).

Питання № 7:  Затвеpдження річного звіту ПрАТ «КАТП-1028» за 2020 pік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «КАТП-1028» за 2020 рік для подання регульованої інформації до Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток № 7).

Питання № 8:  Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2020 pік.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік в розмірі 3696,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

184,8 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;

400 тис.грн на виплату дивідендів за 2020 рік акціонерам Товариства;

3111,2 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства.

Питання № 9:  Затвердження розміру дивідендів за 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити розмір дивідендів за 2020 pік на загальну суму 400,0 тис.грн.

Виплату дивідендів за 2020 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.07.2021 року.

Питання № 10: Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства на 2021 рік (додаток № 8).

Затвердити Фінансовий план Товариства на 2021 рік (додаток № 9).

 

Питання № 11:  Затвердження кошторису Наглядової ради на 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2021 рік (додаток № 10).

Питання № 12: Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020 року:

 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4644,25 тис. грн;
 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів  з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5073,58 тис. грн;

Питання № 13:  Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2021 р.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2021 р.:

 • договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів  з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму  5073,38  тис. грн;

Питання № 14:  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2021 року

Проект рішення:

 1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2021р, ринкова вартість майна або  послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:
 • угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
 • договори на придбання дизельного палива;
 • інші правочини, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість;

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів.

Питання № 15:  Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 01.05.2021 року, для подальшої її діяльності до наступних річних зборів акціонерів Товариства,  відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» - припинити з 01.05.2021 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради Дикого Анатолія Павловича, члена Наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Клочко Марини Петрівни.

Питання № 16:  Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

Питання № 17:  Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради, обраним річними зборами акціонерів з 01.05.2021 року.

Уповноважити директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з головою Наглядової ради Товариства.

Питання № 18:  Про  припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії 25.04.2021 р., для подальшої її діяльності до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити повноваження з 15.04.2021 р. Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання № 19:  Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

_________________________________________________________________________________

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним депозитарієм України станом на «10» березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає 2052580 шт.

Ви маєте право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 27.03.2021 р.) вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного.

 Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028»

за 2020 рік, тисяч гривень

 Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сума дебіторської заборгованості

Грошові кошти та їх еквіваленти

Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Чистий прибуток(збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.)

Чисельність працівників на кінець періоду

19564,0

12013

-

320

4367

1100

14453

522

448

4663

3696

2088720

-

 

-

 

63

15321

10625

-

281

3249

144

11056

522

516

3749

1839

2088720

-

 

-

 

60

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками № 1-11, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар ПрАТ «КАТП-1028» Ферт Наталія Володимирівна. Довідки за телефоном: 04563-6-22-11. 

Адреса веб-сайту ПрАТ «КАТП-1028», на якому розміщена інформація: www.katp1028.in.ua

 

З повагою,

Директор ПрАТ «КАТП-1028»                                                                            Вакурова І.П.

08.02.2021

 

Внесені зміни до публічного договору споживача про надання послуг

з поводження з побутовими відходами.

 

З метою дотримання вимог чинного законодавства ПрАТ «КАТП-1028»  повідомляє  про  внесення змін до публічного  Договору споживача про надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Оновлений Договір та заява приєднання розміщені на офіційному сайті товариства за посиланням:

 

Заява – приєднання до договору(оферта) про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

ПУБЛІЧНИЙ Д О Г О В І Р (оферта) про надання послуг з поводження з побутовими відходами Індивідуальний споживач багатоквартирного будинку

 

ПУБЛІЧНИЙ Д О Г О В І Р (оферта) про надання послуг з поводження з побутовими відходами Індивідуальний споживач одноквартирного будинку

 

Зміни внесені в Договір споживача про надання послуг з поводження з побутовими відходами починають діяти з 1 березня 2021 року.

 

Адміністрація ПрАТ “КАТП-1028»

04.02.2021

ПрАТ "КАТП-1028"

ПОВІДОМЛЯЄ

Про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги

з  поводження з  побутовими  відходами, що надаються ПрАТ «КАТП-1028»

(З документом можна ознайомитися за приведеним нижче посиланням)

 

Ещё статьи...